Home » ข้อกำหนดและเงื่อนไข – เฮลเลอร์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การใช้เว็บไซต์ hellerindustries.com (“ไซต์”) และเนื้อหาอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ โดยการใช้ไซต์หรือโดยการคลิกช่องทำเครื่องหมาย “ฉันยอมรับ” แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนของไซต์หรือไม่ก็ตาม หากเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ เหล่านี้ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับคุณ โปรดอย่าใช้ไซต์。

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยประธานและพนักงานของ Heller Industries Inc. (“Heller Industries Inc.”) เพื่อสนับสนุนพันธกิจในการให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้และข้อมูล ตามที่ใช้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คำว่า “เรา” “เรา” และ “ของเรา” หมายถึง Heller Industries Inc.

1. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานมีผลผูกพัน เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ของไซต์ของคุณหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถือเป็นข้อตกลงของคุณในอนาคตต่อข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ดังนั้น คุณควรอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราวสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ.

2. ลิขสิทธิ์และการคุ้มครองอื่นๆ เว็บไซต์และสื่อวิดีโอ สื่อเสียง ข้อความ รูปภาพ กราฟิก ชุดสไลด์ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ ในเว็บไซต์และเนื้อหา คุณสามารถใช้ไซต์และเนื้อหาในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น.

3. การใช้ไซต์และเนื้อหา—การอนุญาตและข้อจำกัด คุณสามารถใช้งานไซต์และเนื้อหาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เท่านั้น คุณสามารถเข้าถึงวิดีโอเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเอง คุณไม่สามารถส่งต่อ เผยแพร่ แจกจ่าย แสดงหรือทำให้วิดีโอหรือเนื้อหาอื่น ๆ แก่ผู้อื่นได้ ห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงวิดีโอหรือเนื้อหาอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเพิ่มโฆษณาหรือเนื้อหาอื่น ๆ หรือรบกวนการดูเนื้อหาใด ๆ คุณตกลงที่จะรักษาลิขสิทธิ์และประกาศอื่น ๆ ทั้งหมดในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณได้รับจากไซต์ ข้อจำกัดข้างต้นจะไม่มีผลกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง).

4. การใช้งานโดยชอบธรรมและการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ ไม่มีส่วนใดในข้อ 3 ข้างต้นที่มุ่งหมายที่จะจำกัดคุณจากการใช้วิดีโอที่จะไม่ละเมิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของ Heller Industries Inc. หรือของใครก็ตาม หากไม่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ .

5. สงวนลิขสิทธิ์; ไม่ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิผู้อื่น สงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเว็บไซต์และเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง คุณตกลงที่จะใช้ไซต์และเนื้อหาในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด เช่นเดียวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น และไม่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ใด.

6. บัญชีผู้ใช้; นโยบายการยกเลิกบัญชี เราอาจอนุญาตให้คุณลงทะเบียนกับไซต์และสร้างบัญชี หากคุณลงทะเบียน คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อสร้างหรืออัปเดตบัญชีของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณต้องรักษารหัสผ่านบัญชีของคุณให้ปลอดภัย คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ คุณไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เราอาจยุติบัญชีของคุณหากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานหรือไม่ปฏิบัติตามคำขอของเราเกี่ยวกับบัญชีของคุณ

7. การส่งของผู้ใช้และกฎการปฏิบัติ เจ้าของบัญชีอาจสามารถเข้าร่วมในการสนทนาออนไลน์และส่งหรือโพสต์ความคิดเห็น โปรไฟล์ และ/หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาของผู้ใช้”) คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรือส่งไปยังไซต์ และสำหรับผลที่ตามมาจากการโพสต์หรือส่งเนื้อหานั้น โดยการโพสต์หรือส่งเนื้อหาผู้ใช้ไปยังไซต์ แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่เราแบบไม่ผูกขาด ทั่วโลก ไม่สามารถเพิกถอนได้ ชำระเงินเต็มจำนวน ตลอดอายุการใช้ ทำซ้ำ เตรียมงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย แสดง ดำเนินการ และทำให้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณพร้อมใช้งานในการเชื่อมต่อ กับไซต์และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาในวงกว้างของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเสริมหรือแจกจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์ (และผลงานลอกเลียนแบบของไซต์ดังกล่าว) ในลักษณะหรือสื่อใดๆ และอนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการดังกล่าวข้างต้น โดยการโพสต์หรือส่งเนื้อหาผู้ใช้ไปยังไซต์ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นแก่เรา และเนื้อหาผู้ใช้ของคุณหรือการใช้งานของเราตามที่อนุญาตภายใต้ใบอนุญาตก่อนหน้านี้จะไม่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของใครก็ตาม คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ที่:

  • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของใครก็ตาม หรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่
  •  ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ
  • มีเจตนาเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
  • หมิ่นประมาทคุกคามหรือก่อกวนใครก็ตาม
  • เป็นอันตราย อันตราย ดูหมิ่นหรือน่ารังเกียจ
  • มีความอนาจารหรือมีภาพอนาจาร
  • มีหรือใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์ รหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือโปรแกรมที่อาจสร้างความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของระบบใด ๆ หรืออาจดักจับข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  • มีหรือประกอบด้วยโฆษณาหรือการเชิญชวนหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใดๆ
  • มิเช่นนั้นจะรบกวนการทำงานของไซต์หรือการใช้งานหรือความเพลิดเพลินของไซต์ของผู้ใช้รายอื่น

8. แม้ว่าเราจะไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือดำเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่เราเชื่อว่าละเมิดมาตรฐานข้างต้นหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และยุติข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บัญชีผู้ใช้และสิทธิ์ในการใช้ไซต์ นอกเหนือไปจากสิทธิ์อื่นๆ หรือการเยียวยาที่มีให้เรา เราไม่อนุมัติหรือรับรองเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ และคุณยอมรับว่าเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ของคุณ

9. การปฏิเสธการรับประกัน ไซต์และเนื้อหามีให้ “ตามที่เป็นอยู่” ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราและผู้ทำงานร่วมกัน ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้จัดจำหน่ายของเรา (เรียกรวมกันว่า นอกเหนือจากผู้จัดหาเนื้อหาของผู้ใช้ เรียกว่า “ผู้ร่วมงาน” ของเรา) ปฏิเสธการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น (โดยชัดแจ้ง โดยนัย หรืออื่นๆ) เกี่ยวกับไซต์หรือเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด เราและผู้ร่วมงานของเราไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความทันเวลา ความเพียงพอ หรือคุณภาพของเว็บไซต์หรือเนื้อหา และเนื้อหาเฉพาะใดๆ จะยังคงมีอยู่ต่อไป เราไม่อนุมัติหรือรับรองเนื้อหาของผู้ใช้หรือเนื้อหาที่ผู้อื่นให้มา ทั้งเราและผู้ทำงานร่วมกันของเราไม่รับประกันว่าไซต์จะทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือการหยุดชะงัก หรือไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์นั้นปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือวัสดุที่เป็นอันตรายอื่นๆ

10. ข้อจำกัดความรับผิดและการเยียวยา การใช้ไซต์และเนื้อหาของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราหรือผู้ทำงานร่วมกันของเราไม่ต้องรับผิดต่อคุณ ในสัญญา การละเมิด หรืออื่นใด สำหรับความเสียหายทางอ้อม พิเศษ บังเอิญ ผลสืบเนื่อง การลงโทษ เป็นตัวอย่าง หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหา หรือการใช้งานไซต์หรือเนื้อหา หรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ของคุณ แม้ว่าไซต์หรือเนื้อหาจะมีข้อบกพร่องหรือเราประมาทเลินเล่อหรือเป็นความผิดพลาดอื่นๆ และโดยไม่คำนึงว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หากไม่คำนึงถึงสิ่งอื่น ข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เราหรือผู้ทำงานร่วมกันของเราต้องรับผิดต่อคุณ (ในสัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ) สำหรับการสูญเสียความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหา หรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของคุณ หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ความรับผิดของเราและความรับผิดของผู้ทำงานร่วมกันของเราจะมีมูลค่ารวมกันไม่เกินห้าสิบดอลลาร์ ($50) แม้ว่าไซต์หรือเนื้อหาจะมีข้อบกพร่องหรือเราประมาทเลินเล่อหรือเป็นความผิดอื่นๆ ข้อจำกัดข้างต้นจะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

11. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบริษัท Heller Industries Inc. และผู้ร่วมงานของเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนของเราและพวกเขาที่เกี่ยวข้อง จากการเรียกร้อง การกระทำ การฟ้องร้อง ความเสียหาย ความรับผิด และ ค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ของคุณ การให้เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ และ/หรือการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

12. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ลิงค์บนเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณเท่านั้น เราไม่อนุมัติหรือรับรองเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยง และคุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงใดๆ ของคุณ

13. เครื่องหมายการค้า ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือบนไซต์ที่จะตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตใดๆ แก่คุณในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะไม่ใช้หรือลงทะเบียนชื่อ โลโก้ หรือเครื่องหมายใดๆ ของ Heller Industries Inc. หรือส่วนย่อยใดๆ ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราและเป็นไปตามข้อจำกัดใดๆ ที่เรากำหนด

14. การร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดบนเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบ.

15. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล เข้าถึงได้จากนอกรัฐนิวเจอร์ซีย์ ไซต์นี้ได้รับการควบคุมและดำเนินการจากสิ่งอำนวยความสะดวกของเราในและรอบ ๆ ฟลอร์แฮมพาร์ค รัฐนิวเจอร์ซีย์ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์หรือเนื้อหาของคุณ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย คุณตกลงว่าการเรียกร้องและข้อพิพาทดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาและแก้ไขเฉพาะในศาลที่อยู่ใน Morris หรือ Sussex County รัฐนิวเจอร์ซีย์ คุณยินยอมให้เขตอำนาจส่วนบุคคลของศาลดังกล่าวอยู่เหนือคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ และสละสิทธิ์และตกลงที่จะไม่โต้แย้งการดำเนินการดังกล่าวในศาลดังกล่าว (รวมถึงการแก้ต่างหรือคัดค้านการขาดเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมหรือสถานที่หรือความไม่สะดวกของฟอรัม) หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากสถานที่อื่นที่ไม่ใช่รัฐนิวเจอร์ซีย์ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดของสถานที่อื่นเหล่านั้น.

16. การสิ้นสุด; การยุติไซต์หรือองค์ประกอบต่างๆ สิทธิ์ที่มอบให้กับคุณในที่นี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะ แต่ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปหากมีการยกเลิกดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการให้บริการเนื้อหา เปลี่ยนแปลงหรือยุติลักษณะหรือองค์ประกอบใดๆ ของเว็บไซต์ หรือหยุดให้บริการเว็บไซต์

17. การมีสิทธิ์ คุณยืนยันว่าคุณมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือเป็นผู้เยาว์ที่ได้รับการปลดปล่อย หรือได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และคุณมีอำนาจเต็มที่ในการใช้ไซต์และเข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าในกรณีใด คุณยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 13 ปี เนื่องจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี การใช้ไซต์โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่ได้รับอนุญาต.

18. ทั่วไป หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัตินั้นจะถูกตีตราในขอบเขตที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือ สิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด และไม่สามารถถ่ายโอนได้ หัวเรื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้กำหนดหรือจำกัดขอบเขตหรือขอบเขตของบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ความล้มเหลวของเราในการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดโดยคุณหรือผู้อื่นไม่ได้เป็นการสละสิทธิ์ของเราในการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดที่ตามมาหรือที่คล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะถือว่าเป็นการมอบสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ของคุณหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถือว่าคุณตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานที่แก้ไขแล้วและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในอนาคต ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้กำหนดความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาในที่นี้.

ดูเพิ่มเติมที่: /privacy-policy/

Home Email Phone Search
×
Heller Industries, Inc.

4 Vreeland Road,
Florham Park, NJ 07932, USA

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : +1-973-377-6800
โทรศัพท์ : +1-973-377-3862
help@hellerindustries.com